วัตถุประสงค์
             โครงงานเรื่อง อย. น้อยช่วยให้ “ กินเป็น ใช้เป็น  ปลอดภัย” เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้บริโภคไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและยาประเภทต่างๆ
       โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1.  เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับการเลือกซื้อ/เลือกใช้อาหารยาและเครื่องสำอางสามารถหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เกี่ยว
กับอาหารยาและเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของสารปนเปื้อนในอาหารหรือสารห้ามใช้และสารอันตราย

          2. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบพิจารณาสังเกตสารปนเปื้อนหรือสาร
อันตรายโดยสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของอาหารยาและเครื่องสำอางได้

          3. เพื่อประเมินผลการทำกิจกรรมตามโครงงานเรื่อง อย.น้อย ช่วยให้ “กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย”
          4.เพื่อประเมินความรู้ ก่อน-หลัง ทำกิจกรรมและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมโครงงาน