โครงงานเรื่อง  อย.น้อย  ช่วยให้  “กินเป็น  ใช้เป็น  ปลอดภัย” ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ทักษะในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวอาหารยาและเครื่องสำอางที่ไม่มีส่วนประกอบของสารห้ามใช้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยการ ดำเนินกิจกรรมได้มีการกำหนดกลุ่มของเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับช่วงชั้นที่  2 – 4  อายุระหว่าง 10 – 19  ปี เครือข่ายผู้ปกครองและประชาชน
ทั่วไป ดังนี้   

                   
1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม       จำนวน     550   คน
                    2. นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย  อย.น้อย                       จำนวน     190   คน
                   
3. ผู้ปกครองของสมาชิก ชมรม อย.น้อย                   จำนวน     160   คน
                   
4. ประชาชนทั่วไป
            กลุ่มนักเรียนและประชากรที่ทดสอบ
                    1.  นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
                            จำนวน   30   คน  (จากการสุ่มแบบไม่เจาะจง)
                    2. นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย 
                            จำนวน  40  คน   (จากการสุ่มแบบไม่เจาะจง )