นางสาวศศิณา   หมู่ปัน
                                  ประธานชมรม  อย.น้อย

                                                             
                          นางสาวธิดารัตน์ แปงปางใส                        นางสาวปาริชาติ   นายมี
                               รองประธานชมรม อย.น้อย                      รองประธานชมรม อย.น้อย

                                                                               
                          นางสาวศริพร  เพชรสกุลไพร              นายธนบัตร  จันทร์ต๊ะ                   นางสาวจริยา   อินหว่าง
                            เลขานุการ                                      กรรมการ                                          กรรมการ

                                                                             
                                 นางสาวชุติมา  การะยม                  นางสาวชมพูนุช  กล้ากสิกิจ             นางสาวเสาวนีย์  เพชรคีรีรัฐ
                             กรรมการ                                        คณะทำงาน                                      คณะทำงาน

                                                        
                         นางสาวกนกพร  เขียวขำ                      นางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะตุ๊ย
                          คณะทำงาน                                             คณะทำงาน