1. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   2. โรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย  
   3.  แหล่งชุมชนร้านค้า  ร้านขายยา ในเขตตำบลแม่ปะ ตลาดสดจำหน่ายอาหาร ตำบลแม่ปะหมู่ที่ 2 และตำบลแม่ปะหมู่ที่ 9
   4.  กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสมาชิกชมรม อย.น้อยโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
   5.  พื้นที่การส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุชมชนตำบลแม่ปะ F.M. 88.5  แม่ปะเรดิโอ โดยส่งกระจายเสียงรัศมีรอบทิศทาง 15 กิโลเมตร ได้แก่ เขตตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด บางส่วนและเขตชายแดนประเทศพม่าบางส่วนเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2552 ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น. และเพิ่มเวลาเป็น 1.30 ชั่วโมงและ 2 ชั่วโมง ในปัจจุบันออกอากาศเวลา 17.00 – 19.00 น. ( โดยไม่มีโฆษณา ) ได้รับความนิยมจากผู้ฟังที่โทรศัพท์แนะนำบทเพลงและพูดคุยหรือสอบถามเฉลี่ยวันละ 12 คู่สาย