โครงงานเรื่อง อย.น้อย ช่วยให้ “กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย” เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ ผู้บริโภคไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและยาประเภทต่างๆ โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทิน การปฏิบัติงานโดยกำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
       1. มีความรู้และมีทักษะในการอ่านตรวจสอบและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
       2. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลในครอบครัวและบุคคลทั่วไปได้
       3. นักเรียนชมรม อย.น้อย สามารถเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้อย่างมั่นใจมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
       4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
       5. นักเรียนเกิดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไปได้อย่างเป็นระบบ
       6. นักเรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและเครื่องสำอาง
       7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์