1. กิจกรรมการให้ความรู้
                        2. กิจกรรมการแสดงผลงาน อย.น้อย
                        3. กิจกรรมการให้ความรู้กับชุมชน
                              4. กิจกรรมการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร