การแสดงผลงาน อย.น้อย   
     
            1. กิจกรรมการประกวดการจัดนิทรรศการ อย.น้อย
            2. กิจกรรมฉลาดซื้อ ฉลาดใช้
            3. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง สารปนเปื้อน
            4. กิจกรรมการสาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
            5. กิจกรรมการประกวดการทำอาหารเพื่อสุขภาพ
            6. กิจกรรมการประกวดโครงงาน อย.น้อย
            7. กิจกรรมการตอบปัญหา